MySQL на Linux

1. Встановлення

CentOS 7:

Імпортуйте ключ перед запуском інсталятора:

$ sudo rpm --import https://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql-2022
 • Завантажте та встановіть:

$ sudo rpm -Uvh https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-6.noarch.rpm
$ sudo yum install mysql-server -y
 • Увімкніть і запустіть службу MySQL:

$ sudo systemctl restart mysqld.service
$ sudo systemctl enable mysqld.service
 • Встановлення постійного пароля root і налаштувань безпеки MySQL:

MySQL очікує, що ваш новий пароль має складатися щонайменше з 8 символів, містити великі та малі літери, цифри та спеціальні символи (не забувайте пароль, який ви встановили, він стане в нагоді пізніше). Після успішної зміни пароля на наступні запитання рекомендується відповісти «Y»:

Примітка:

 • У CentOS 7, пароль root за замовчуванням може бути знайдено з використанням

$ sudo grep "A temporary password" /var/log/mysqld.log

після отримання паролю, запустіть mysql_secure_installation, для задання нового паролю root:

$ sudo mysql_secure_installation

Далі приклад для CentOs 7:

Enter password for user root:

 The existing password for the user account root has expired. Please set a new password.

 New password:
 Re-enter new password:

 Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

 Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

 Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

 Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

Ubuntu 18.04:

$ wget -c https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.22-1_all.deb
$ sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.22-1_all.deb

Примітка:

 • натисніть "ok" для підтвердження встановлення сервера

$ sudo apt update
$ sudo apt install mysql-server -y

протягом встановлення Вам буде потрібно ввести пароль користувача MySQL. Запам'ятайте цей пароль на майбутнє.

 • запустітьmysql_secure_installation для завершення установки:

$ sudo mysql_secure_installation

Ubuntu 20.04, 22.04:

$ sudo apt install mysql-server -y
 • Змініть параметри автентифікації:

$ sudo mysql 
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password by '<mysql_root_password>';

Замініть <mysql_root_password> на сильний пароль,

Щоб вийти з консолі MySQL, натисніть Ctrl+D.

 • запустіть mysql_secure_installation для завершення установки:

$ sudo mysql_secure_installation

2. Створення користувача та бази даних MySQL

2.1. Запустіть MySQL клієнт та введіть ваш client та введіть ваш root пароль MySQL

sudo mysql -h localhost -u root -p

2.2. Наступні строки створюють БД hesdb, користувача з іменем hesuser та паролем <user_password>. Замініть <user_password> на сильний пароль, інакше Ви отримаєте помилку валідації пароля.

mysql> CREATE DATABASE hesdb;
mysql> CREATE USER 'hesuser'@'%' IDENTIFIED BY '<user_password>';
mysql> GRANT ALL ON hesdb.* TO 'hesuser'@'%';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Щоб вийти з консолі MySQL, натисніть Ctrl+D.